Serveis

Solucions a las necessitats de la indústria alimentaria i química

Enginyeria

 • Disseny de plantes depuradores Físic químiques
 • Tractaments Físicoquímics amb flotació
 • Tractaments biològics, llots activats, Nitrificació / Desnitrificació
 • Construccions d’unitats de flotació
 • Construcció de decantadors
 • Tractaments terciaris amb decantadors
 • Instal·lacions per a la deshidratació de fangs: Filtres de Premsa i centrífugues
 • Instal·lació d’equips per a la preparació i dosificació de polielectrolitos
 • Seguiment i reparació d’equips i elements de les instal·lacions
 • Instal·lacions per a emmagatzematge de productes químics.

Seguiment de plantes

 • Contractes de manteniment integral de la depuradora
 • Assessorament i control de la planta
 • Optimització de la planta
 • Recollida de mostres
 • Presa de mesura in situ dels diferents paràmetres de la depuradora
 • Anàlisi i millora de tractaments de depuració amb rendiments garantits
 • Informes periòdics
 • Subministrament de productes químics

Tràmits administratius

 • Redacció de projectes per al tractament d’aigües, planta pilot, millores tecnològiques.
 • Gestió i recollida d’envasos.
 • Tramitació administrativa Ducca
 • Legalitzacions.
 • Concessions.

Laboratori

 • Aigües Residuals
 • Aigües Potables
 • Estudi per ETAP’S
 • Mostreig automàtic o manual
 • Caracterització de mostra i assaig Físic Químic DBO5, MES, pH, oxigen, Redox, conductivitat, clorurs, nitrogen orgànic i amoniacal, fòsfor total, matèries inhibidores, olis i greixos, sulfats, nitrats, sulfurs, metalls, liminación de ferro i manganès, etc.
 • Avaluació i rendiments de depuració.
 • Microscopi
 • Anàlisi de fangs biològics i monitorització de paràmetres in situ.
 • Anàlisi de llots del digestor
 • Proves de coagulació, floculació i antiescumejants.
 • Proves de Jar-test
 • Assaigs de Nitrificació – Desnitrificació
 • Respirometrias